Picnic Technologies

Supermarket op wielen

Company Size

Headquarters

Utrecht

  • Java icon
  • Scala icon
  • Python icon

  • TypeScript icon
  • React-Native icon
  • ReactJS icon

  • Azure icon
  • Amazon-Web-Services icon